Taşınmaz mülkün Kiraya verilmesi / Tarih: 31.08.2021

İLAN

KEMERHİSAR Belediye Başkanlığından

 

1)      Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Aşağıda Muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı toplam 1 adet işyeri 2886 sayılı kanunun 45. maddesince AÇIK TEKLİF ALMA (ARTIRMA) suretiyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2)      İhale konusu taşınmazlar;

KİRA İHALESİNE ÇIKACAK TAŞINMAZLAR

 

SN

TAŞINMAZIN NEVİ

ADA

PARSEL

KATI

NİTELİĞİ

BRÜT M2

MUAMMEL BEDEL

1

BELEDİYE ALTI 2 NOLU DÜKKAN (ESKİ KÜTÜPHANE)

298

11

 ZEMİN

İŞYERİ

200

 13.500,00 ₺

 

         İhale 09.09.2021 tarihinde PERŞEMBE günü saat 10.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3)      İsteklilerin ihaleye girebilmek için;

a)      Esnaf ise kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

b)      Vekâleten girecekler için Noter tasdikli Vekâletname

c)      Vatandaşlık ve Vergi Kimlik Numaraları ile Tebligat Adreslerini gösterir belge,

d)      Yerleşim yeri belgesi,

e)      İsteklilerin ihale şartnamesinde belirtilen belgelerle birlikte Geçici Teminatlarının Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.

f)       Belediyeden alınacak borcu yoktur belgesi

g)      İhale şartname makbuzu

 

4)      İhaleye ait geçici teminat ihale günü ihaleye müteakip kesin teminata çevrilecektir.

5)      Kira bedeli ihale bedeli olup, kati teminat ve bir yıllık kira bedeli peşin olarak Belediyemiz Tahakkuk servisine yatırılacaktır.

6)      İhale ile ilgili her türlü giderler ihaleyi alana aittir. (Vergi, Resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi alan yükleniciye aittir)

7)      Belediye ile ihtilaflı olanlar ve kirasını zamanında yatırmayanlar, Belediyemize borçlu bulunanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları ve birinci derece yakınları ihaleye katılamaz.

8)       İhale ile ilgili dokuman bedeli 100,00.-TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edinilebileceği ve mesai saatleri içerisinde görülebileceği ilan olunur.

 

Basın No.

Ramazan OYA

                                                                                                                                                      BELEDİYE BAŞKANI